โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สำหรับผู้มีประสบการณ์) เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานการมการ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการ อ.ดร.ชวลิต โพธิ์นคร กรรมการ และ อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานโครงการ

ประชุมเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธาน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะ ได้มาศึกษาดูงาน

อ.ดร.อาคม เจริญสุข พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะ ได้มาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และงานจอมบึงมาราธอน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาMCRUจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัมมนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัมมนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมหาวิทยาลัยฯได้เรียนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา 2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 3. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ 4. อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก 5. ดร.ชวลิต โพธิ์นคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Scroll to top