โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัมมนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัมมนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมหาวิทยาลัยฯได้เรียนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา 2.ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง 3. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ 4. อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก 5. ดร.ชวลิต โพธิ์นคร

Scroll to top