สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

สำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 avcılar escort

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม เรื่อง การวิพากษ์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย.59

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม เรื่อง การวิพากษ์ SAR ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย.59 antalya escort

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมเรื่องการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมเรื่องการเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน : ตรวจประเมินคณะมนุษย์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 59

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน : ตรวจประเมินคณะมนุษย์ศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 59

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน : ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 59

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน : ตรวจประเมินคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 59

Scroll to top