ตัวชี้วัด (ก.พ.ร.)

  • ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด (ก.พ.ร.)
  • รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)

Scroll to top