โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากภายนอก ได้แก่ 1. ผศ.ดร.เฉิลมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 3. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ 4. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการ 5. อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสรุปผลคะแนนการตรวจประเมินเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 4.61 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาปีต่อไป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 -27 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นประธานการประชุม

Scroll to top