กิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จำนวน 50 คน เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 5 ท่าน และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

กิจกรรม ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จำนวน 50 คน ร่วมกันวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้รายงานการประเมินตนเอง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN – QA

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE ) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”จัดเมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้สามารถเข้ารับการอบรมในกิจกรรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ หมายเหตุรุ่นที่ 39 ของ คปภ.

กิจกรรม ประชุมถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานซึ่งกันและกัน

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนและผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภาพการศึกษาของหน่วยงาน จำนวน 40 คน เพื่อทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย จัดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่ ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน เพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565  

Scroll to top