กิจกรรม ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จำนวน 50 คน ร่วมกันวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้รายงานการประเมินตนเอง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป

Scroll to top