ประชุมทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นประธานการประชุม

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมหาวิทยาลัยฯ เรียนเชิญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 5 ท่านได้ แก่ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการรศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการอ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรรมการและเลขานุการโดยมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.59

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง และจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานโครงการฯ

โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานโครงการฯ

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 1 (13) ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2563

Scroll to top