ภารกิจของหน่วยงาน

ปรัชญา

ส่งเสริม สนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพหน่วยงาน 4 คณะ / 5 สำนัก
  2. สร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา
  3. แหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพเพื่อใช้ในการบริหารเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอก

จุดมุ่งหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี

วัตถุประสงค์

  1. ให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพ
  2. ให้หน่วยงานมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพและหน้าที่
  3. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของงานประกันและสนับสนุนในทุกด้าน
  4. ผู้บริหารกระตุ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานประกันคุณภาพ และใช้งานประกันคุณภาพรวมอยู่ในการดำเนินงานปกติ
  5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานย่อยในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
Scroll to top