โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิกซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ อาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ อาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองบริการการศึกษา วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองบริการการศึกษา วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่องการส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่องการส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

การประชุม เรื่องการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TOR

การประชุม เรื่องการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TOR วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3(21)/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 3(21)/2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

Scroll to top