โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Scroll to top