โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่องการส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่องการส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Scroll to top