ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2561

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย C-IQA ครั้งที่ 3/2561 ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) ห้องประชุม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงาน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14ธันวาคม 2561ณ. ห้องประชุมโกเมน อาคาร9 ชั้น2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การประชุมพิจารณา ยกร่าง เกณฑด์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

การประชุมพิจารณา ยกร่าง เกณฑด์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4(25)/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4(25)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขต

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-14 กันยายน 2561

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 วันที่ 14 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กทม

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

โครงการประชุมจัดทำค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมจัดทำค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Scroll to top