การประชุมพิจารณา ยกร่าง เกณฑด์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย

การประชุมพิจารณา ยกร่าง เกณฑด์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

Scroll to top