โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ สมศ. รอบ 4 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ สมศ. รอบ 4 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริการงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (23)/2561

ประชุมคณะกรรมการบริการงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 2 (23)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Scroll to top