โครงการประชุมจัดทำค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมจัดทำค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธที่16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Scroll to top