ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4(25)/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 4(25)/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขต

Scroll to top