โปร่งใสยุติธรรม (ITA)

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

EB1 (1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

     • คำสั่งมอบหมายงาน
     • ระบบกลไกการเผยแพร่ข้อมูล
     • ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามหัวข้อที่กำหนดในข้อ EB1 (2)

EB1 (2)หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

    1. ข้อมูลพื้นฐาน
     1. โครงสร้างหน่วยงาน
     2. ภารกิจของหน่วยงาน
     3. ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
    2. นโยบายยุทธศาสตร์
    3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
    4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
     1. สรุปการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
     2. สรุปการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (มกราคม 2561 – มีนาคม 2561)
     3. สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน
     4. สรุปจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เงินรายได้
    5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
    6. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม

EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
     2. ระเบียบ/ข้อบังคับ เรื่อง คณะกรรมการประจำคณะ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

EB2 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย


EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย


EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

เอกสาร/หลักฐาน คือ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561


EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

เอกสาร/หลักฐาน คือ


EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง (สายตรงอธิการบดี)

ตัวชี้วัด: การรับสินบน

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย


EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย


EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ


EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

เอกสาร/หลักฐาน คือ

ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย

Scroll to top