ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การส่งเสริมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของ สมศ. รอบ 4 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Scroll to top