ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ อาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ อาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี

Scroll to top