รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN – QA

Scroll to top