กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN – QA

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE ) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”
จัดเมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้สามารถเข้ารับการอบรมในกิจกรรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้

หมายเหตุรุ่นที่ 39 ของ คปภ.

Scroll to top