งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการ (มรภ.สวนสุนันทา) 2.รศ.(พิเศษ) กัลยา แสงเรือง กรรมการ (มรภ.พระนคร) 3. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ (มรภ.นครปฐม) 4. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ (มรภ.เพชรบุรี) 5.อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการและเลขานุการ (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งให้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย

Scroll to top