งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทาลัย บุคลากร และบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานกรรมการ และผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 40 คน

Scroll to top