งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สมศ. จำนวน 4 ท่าน ได้ แก่ 1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 2. รศ.ดร.เพ็ณประภา ภัทรานุกรม กรรมการ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 3. ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร กรรมการ (วิทยาลัยนครราชสีมา) 4. ผศ.ดร.โชติ เนืองนันท์ กรรมการและเลขานุการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) ทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณาภาพภายนอกตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน 11 องค์ประกอบและ 32 ประเด็นพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


Scroll to top