โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงการเข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงการเข้าสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteriafor Performance Excellence : EdPEx) วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Scroll to top