โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN – QA Version 4.0 เพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตร OBE วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Scroll to top