โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิพากษ์รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 40 คน

Scroll to top