โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 45 คน

Scroll to top