โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขับเคลื่อนเกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เป็นประธานการประชุม

Scroll to top