โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 -27 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุม

Scroll to top