โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากภายนอก ได้แก่ 1. ผศ.ดร.เฉิลมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 3. ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ 4. ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการ 5. อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสรุปผลคะแนนการตรวจประเมินเฉลี่ยทุกมาตรฐาน 4.61 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาปีต่อไป

Scroll to top