ประชุมเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธาน

Scroll to top