โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานโครงการ

Scroll to top