โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานการมการ ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง กรรมการ อ.ดร.ชวลิต โพธิ์นคร กรรมการ และ อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562

Scroll to top