โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุนให้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 45 คน

Scroll to top