โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา และรายงานประเด็นการพิจารณาตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 40 คน

Scroll to top