โปร่งใส่ยุติธรรม
หน้าแรก > โปร่งใส่ยุติธรรม
 

ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

 
 
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - คำสั่งมอบหมายงาน
              - ระบบกลไกในการเผยแพร่ข้อมูล
              - ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ตามหัวข้อที่กำหนดในข้อ EB1 (2)
 
 
EB1 (2)หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               1. ข้อมูลพื้นฐาน
                   1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
                   1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
                   1.3 ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
               2. *นโยบายยุทธศาสตร์
               3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
               4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                    - สรุปการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 1 ประจําปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)
                    - สรุปการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 2 ประจําปีงบประมาณ 2561(มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)
                    - สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน
                    - สรุปรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 เงินรายได้
               5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
               6. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
       ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม
 
 
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               1.คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพ
               2.ระเบียบ/ข้อบังคับเรื่อง คณะกรรมการประจำคณะ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
 
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              ภาพตัวอย่างกิจกรรม
              - ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560
              - โครงการประชุมจัดทำค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
       ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                    - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
                    - แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561
 
 
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย                    
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ
 
 
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
               ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
 
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ 2560
               - สรุปผลการใช้จ่ายเงินและเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 
 
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง(สายตรงอธิการบดี)
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: การรับสินบน
 
 
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 
 
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
               - แผ่นพับคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
 
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 
 
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
               - ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
              
 
 
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย