การประชุมการเขียนรายงานตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

วันที่ 6 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมการเขียนรายงานตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการพร้อมเป็นวิทยากรในการประชุมในการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบและตัวชี้วัดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

Scroll to top