กิจกรรม ประชุมทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ประชุมทบทวนเกณฑ์และตัวชี้วัดระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย จัดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ให้แก่ ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 43 คน เพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

 

 

 

 
Scroll to top