ปรัชญา
หน้าแรก > ปรัชญา

 ปรัชญา

ส่งเสริม สนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพหน่วยงาน 4 คณะ / 5 สำนัก

2. สร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา

3. แหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพเพื่อใช้ในการบริหารเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอก

 

 จุดมุ่งหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี

 

วัตถุประสงค์

1. ให้คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจด้านงานประกันคุณภาพ

2. ให้หน่วยงานมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพและหน้าที่

3. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของงานประกันและสนับสนุนในทุกด้าน

4. ผู้บริหารกระตุ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานประกันคุณภาพ และใช้งานประกันคุณภาพรวมอยู่ในการดำเนินงานปกติ

5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานย่อยในการดำเนินงานประกันคุณภาพ