ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าแรก > ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยฯ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2562


กำลังโหลดกราฟ...

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.65

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม4.39

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย5.00

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 4.33

สรุปรวม 4.59


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 4.62


1.1 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 5.00

1.2 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 5.00

1.3 ระบบดูแลนักศึกษา 5.00

1.4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตร 5.00

1.5 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 4.89

1.6 บัณฑิต(ปริญญาตรี)ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.52

1.7 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 4.62

1.8 ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 3.19

สรุปรวม 4.65


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 5.00

2.2 ผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที 4.00

2.3 ผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 4.00

2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 3.45

2.5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 4.90

2.6 งานวิจัยผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์นําไปใช้ประโยชน์ 5.00

สรุปรวม 4.39


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ5.00

3.2 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น5.00

3.3 ผลการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย5.00

4.2 องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 4.73


5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร5.00

5.2 การบริหารตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย5.00

5.3 การบริหารคณาจารย์3.67

  5.3.1 อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิเอก 4.77

  5.3.2 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ2.56

5.4 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล3.00

5.5 ระดับความสําเร็จการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว(Green Office) ของมหาวิทยาลัย5.00

สรุปรวม 4.33