ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าแรก > ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยฯ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2560


กำลังโหลดกราฟ...

องค์ประกอบที่ 1 3.70

องค์ประกอบที่ 2 5.00

องค์ประกอบที่ 3 5.00

องค์ประกอบที่ 4 5.00

องค์ประกอบที่ 5 4.71

องค์ประกอบที่ 6 5.00

สรุปรวม 4.43


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 3.90


ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3.38

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 4.01

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 2.09

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 4.00

สรุปรวม 3.70


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 3.51


ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 4.14

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 5.00

สรุปรวม 4.71


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 5.00


ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5.00

สรุปรวม 5.00