ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าแรก > ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยฯ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2558


กำลังโหลดกราฟ...

องค์ประกอบที่ 1 3.57

องค์ประกอบที่ 2 4.42

องค์ประกอบที่ 3 5.00

องค์ประกอบที่ 4 5.00

องค์ประกอบที่ 5 4.31

สรุปรวม 4.16


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 0


ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 2.99

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 2.80

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 2.04

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5.00

สรุปรวม 3.57


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 0


ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 3.27

สรุปรวม 4.42


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 0


ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 0


ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5.00

สรุปรวม 5.00


กำลังโหลดกราฟ...

เป้าหมาย 0


ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 3.94

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 4.00

สรุปรวม 4.31