ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาMCRUจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ