ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมจัดทำค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 417 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง