ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ