ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมเรื่องตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมเรื่องตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558