ประวัติความเป็นมา
หน้าแรก > ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2539 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ประกาศนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ประการ คือ

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2. เร่งรัดให้มีกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

3. เร่งดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระยะเริ่มแรกให้มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ

4. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา

5. ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก

          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตระหนักในความสำคัญและนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้ง สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการ ดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แต่เนื่องจาก งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่มีขอบเขตของงานครอบคลุมงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ยกฐานะสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2546 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงเป็นสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัย