เอกสารดาวน์โหลด
หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารเกี่ยวกับนโยบายความโปรงใส่ของหน่วยงาน ITA

- คำสั่งและระเบียบต่างๆ

- แผนการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2561

เอกสารพิเศษ

- โครงการต่างๆ ของสำนักงานประกันฯ

- รายงานตารางที่ ป. 1 - ป. 5

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553)

- (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา

- องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2553 (เฉพาะ สกอ. และ สมศ.)

- แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2554


แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มการเขียน sar แยกตามองค์ประกอบ

รายงานการประเมินตนเอง จำแนกตามคณะ

- กองพัฒนานักศึกษา

- คณะครุศาสตร์

- คณะมนุษยศาสตร์

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะวิทยาศาสตร์ฯ

- บัณฑิตวิทยาลัย

- วิทยาลัยมวยไทยฯ

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สำนักวิทยบริการฯ

- สำนักศิลปะฯ

- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สำนักงานอธิการบดี

- แบบฟอร์ม SAR สำหรับสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556

- แบบ RM1, RM2, RM3, และแบบ ปย.1 หรือ ปอ2, ปย.2

- รายงานตารางที่ ป. 1 - ป. 5

- การเขียน SAR ปีการศึกษา 2555 สำหรับสาขาวิชา (สำหรับผู้เขียน และ ผู้ประเมิน)

- การเขียน SAR ปีการศึกษา 2555 สำหรับคณะ (สำหรับผู้เขียน และ ผู้ประเมิน)

- แผนประสานงานประกันคุณภาพ 2552

- แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์

- ปฏิทินการดำเนินการประกัน ปีพ.ศ.2553


ไฟล์/โปรแกรม

โปรแกรม Winrar บีบอัดไฟล์ยอดนิยมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น Shareware

โปรแกรมอ่านไฟล์เอกสารที่มีนามสกุลเป็น PDF

โปรแกรม PDFCreator เอาไว้สำหรับสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นไฟล์นามสกุล PDF


แบบฟอร์ม (ก.พ.ร.)

แบบฟอร์มเอกสารประกอบ 2

แบบฟอร์มเอกสารประกอบ 1

แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน