ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
หน้าแรก > ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน

ปี 2559

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ประธาน)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (กรรมการ)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับสถาบัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับหลักสูตร-มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับคณะและสถาบัน-มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน-ระดับคณะและสถาบัน-มหาวิทยาลัยศิลปากร